Bolighandel

2018-03-28

Din Ejendoms BerigtigelseEr du nået til beslutningen om køb af en ejerlejliged eller et hus, vil det være vigtigt at finde en juridisk rådgiver, der kan guide dig gennem handlen og stå for selve berigtigelsen. Vi bistår med følgende:

1. KØBSAFTALENS INDGÅELSE

Vi gennemgår Købsaftalen og de  underliggende bilag for at sikre, at købsaftalen er i overensstemmelse med det aftalte og er udformet på en måde, som er betryggende for dig. Vi sørger endvidere for at indhente eventuelle manglende dokumenter. Hvis der er behov for det, tager vi initiativ til efter aftale med dig at få ændret de af sælger/ejendomsmægler foreslåede vilkår. Hvis der er igangværende arbejder på boligen, er vi opmærksomme på behovet for at indføre særlige vilkår i handelsdokumenterne, som tager stilling til parternes rettigheder og pligter i den anledning.

2. BOLIGENS PRIS

Vores gennemgang af de juridiske forhold kan afdække forhold, der kan give anledning til en anmodning om afslag i prisen, hvilket vi i så fald gerne bistår dig med, hvis du ønsker det. Vi foretager ikke en vurdering af boligens markedspris. Vi tager på eget initiativ skridt til efter nærmere aftale med dig at forhandle handelens øvrige vilkår, såfremt vi finder dette relevant.

3. FORTRYDELSESRET OG ADVOKATFORBEHOLD

Vi rådgiver dig om reglerne om fortrydelsesret efter "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom" og om de økonomiske konsekvenser heraf. Vi gennemgår desuden muligheden for at gøre en købsaftale betinget af vores godkendelse i sin helhed eller af andre relevante forhold

4. SKØDE OG REFUSIONSOPGØRELSE

Vi udfærdiger og ekspederer skøde og andre handelsdokumenter, herunder eventuelt sælgerpantebrev, allonge til ejerpantebrev, refusionsopgørelse mv., og vil blandt andet sikre, at alle ekspeditioner afstemmes, således at handlen forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt. Vi vil endvidere sørge for berigtigelse af gældsovertagelse og andre registreringer af ejerskifte hos relevante myndigheder og institutioner. Vi påser, at du får et endeligt anmærkningsfrit skøde, og at sælger modtager det korrekte provenu af handlen. Såfremt mægler eller sælgers advokat berigtiger, påser vi, at berigtigelsen foretages fornødent.

5. VEJLEDNING OM PRIVATØKONOMISKE FORHOLD

Som udgangspunkt vurderer vi ikke konkret, om du har mulighed for at købe en bolig i den ønskede prisklasse, men vi sikrer os, at du kan opnå den finansiering, som er nødvendig for at købe ejendommen. Endvidere vejleder vi efter behov om relevante familieretlige, arveretlige og skatteretlige forhold i forbindelse med købet af bolig.

6. TILSTANDSRAPPORT OG EJERSKIFTEFORSIKRING

Vi undersøger, om boligen er omfattet af ordningen om tilstandsrapporter mv. og gennemgår konsekvenserne heraf for dig. Vi vil gennemgå en eventuel tilstandsrapport og vejlede dig om indholdet heraf og om behovet for en eventuel yderligere teknisk gennemgang. Derudover vil vi gennemgå og vejlede dig om priser, dækningsomfang og konsekvenser af eventuelle tilbud på ejerskifteforsikringer.

7. FORSIKRINGSFORHOLD

Vi gennemgår boligens forsikringsforhold og rådgiver dig om, hvilke forsikringstyper der bør tegnes.

8. ENERGIFORHOLD

Vi vejleder dig om reglerne for energimærkning og energiplan i medfør af "Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger". Hvis der foreligger dokumentation for oplysninger om isoleringstilstand, energi- og vandforbrug, installationer m.v., gennemgår vi denne. Hvis den ikke findes, vejleder vi dig om muligheden for at få udarbejdet den nødvendige dokumentation.

9. MILJØFORHOLD

Vi orienterer dig om eventuelle miljømæssige forhold, herunder om der i kommunen/amtet er noteret affaldsdepot eller lignende i forbindelse med boligen. I bekræftende fald undersøger vi, hvilke foranstaltninger der eventuelt kan eller skal foretages i den anledning.

Endelig vejleder vi dig om reglerne om forurenet jord med hensyn til nedgravede olietanke, giftgrunde, og anden forurening.

10. FINANSIERING

Vi orienterer på forespørgsel om fordele og ulemper ved de forskellige foreliggende finansieringsmuligheder. Lånetilbud indhentes af dit pengeinstitut. Vi forestår ikke hjemtagelse af ejerskiftelånet eller indfrielse af hæftelser, som ikke skal overtages. Dette er opgaver for sælgers og/eller dit pengeinstitut. Vi påser dog, at de pågældende opgaver bliver udført.

11. SERVITUTTER, BYRDER, HÆFTELSER

Vi undersøger, hvilke servitutter og byrder der måtte hvile på ejendommen, ligesom vi undersøger, hvilke hæftelser der er på salgstidspunktet. I den forbindelse undersøger vi, i hvilket omfang der kan ske overførsel af tinglysningsafgift til dig på indestående lån. Dersom der er tinglyst ejerpantebrev på mere end 100.000, gør vi også opmærksom på muligheden for at få overdraget pantebrevet til dig. Vi gennemgår de øvrige dokumenter i sagen, herunder kommunalt oplysningsskema, for at undersøge, om der er særlige forhold eller verserende sager vedrørende ejendommen, der bør belyses yderligere. Ved køb af ejerlejligheder indhenter vi oplysninger om hovedejendommens faktiske og juridiske tilstand og om ejerlejlighedsejerens forhold til ejerforeningen. Vi gennemgår ejerforeningens vedtægter og generalforsamlingsprotokollater og årsregnskaber i fornødent omfang. Vi klarlægger navnlig, om der forestår økonomisk belastende vedligeholdelsesarbejder eller andre byggeprojekter, samt hvordan disse i givet fald forventes finansieret. Vores undersøgelser foretages på grundlag af de dokumenter, der sædvanligvis indhentes om ejerforeningen, og indbefatter således ikke en teknisk undersøgelse af ejendommens faktiske tilstand. Endelig påser vi, at sælgers forpligtelser over for ejerforeningen er opfyldt eller bliver det i forbindelse med handlens berigtigelse.

12. EVENTUELLE MANGLER VED EJENDOMMEN

Hvis du umiddelbart efter din overtagelse af boligen konstaterer mangler ved ejendommen, rådgiver vi dig om din retsstilling over for sælger i denne henseende. Vi forestår endvidere en eventuel indledende korrespondance med sælger om manglerne. En egentlig tvist om mangler er ikke omfattet af denne rådgivningsaftale. Vores eventuelle bistand vedrørende en sådan tvist aftales særskilt. Ofte vil tvisten være dækket af en eventuel retshjælpsforsikring under din indboforsikring eller husforsikring.

13. DIVERSE

Vores rådgivning/sagsbehandling omfatter endvidere sædvanlige ekspeditioner af mindre omfang, som ikke måtte være omfattet af de ovenfor anførte punkter. Det kan fx være indhentelse af tilladelse til dit køb af ejendommen fra justitsministeriet, hvis du ikke umiddelbart opfylder betingelserne for køb af fast ejendom i Danmark (fx hvis du ikke er dansk statsborger og ikke har permanent opholdstilladelse). Hvis vi mener, at en opgave/ekspedition/rådgivning ikke er omfattet af rådgivningsaftalen, siger vi dette til dig, før vi går i gang med opgaven, således at du ikke modtager uventede ekstraregninger fra os.

14. UDARBEJDELSE AF TESTAMENTE

En indledende rådgivning om nødvendigheden af oprettelse af testamente er omfattet af punkt 1.

15. KONTAKT MED OS UNDERVEJS

Der er ingen begrænsning på det antal møder eller den telefonkontakt eller anden kontakt, du kan have med os undervejs i forløbet.

16. BETALING

Der aftales fast honorar så du ikke får nogen overraskelser.  Eventuelle nødvendige udlæg afholdes kun efter aftale med dig. Hvis vi mener, at du undervejs i forløbet beder os om at udføre en opgave, som ikke er omfattet af rådgivningsaftalen, siger vi det til dig, før vi går i gang med opgaven. 

20. PRISFORHANDLING INDEN KØBSAFTALE INDGÅS -  tillæg

Hvis du ønsker det , kan vi gå ind i sagen inden købsaftalen er indgået og overtage prisforhandlingen af ejendommen. Vores salær her for udgør kr. 10.000 incl. moms, dog maksimalt 20 % af nedslaget, som kun skal betales, hvis du køber ejendommen.